Algemene voorwaarden Dartbaan-huren

 

Artikel 1 toepasselijkheid en definities. 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door de rechtspersoon Dartbaan-huren (KVK: 56450656 )
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Dartbaan-huren en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is
  uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of andere bedingen uitdrukkelijk door Dartbaan-huren zijn aanvaard.
 4. Onder het woord “goed” kan tevens “goederen” verstaan worden.

Artikel 2 Eigendom( voorbehoud)  

 1. Het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van dartbaan-huren.
 2. In geval van koop blijft het goed eigendom van dartbaan-huren totdat de koopsom (vermeerderd
  met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de wederpartij is voldaan.
 3. Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 2.2 nog van kracht is) van het goed van dartbaan-huren verboden:
  a) het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of een
  andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen;
  b) het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren. 
 4. Onderverhuur van de goederen aan derden door de wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van dartbaan-huren mogelijk.

Artikel 3 offertes

 1. De door dartbaan-huren uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend geldig tot 14 dagen na offerte
  datum mits anders in de offerte staat vermeld. 
 2. dartbaan-huren is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de wederpartij binnen
  drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4 Huurovereenkomst algemeen

 1. Wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
 2. Wederpartij dient voorafgaand aan de huurtermijn een vastgesteld bedrag als borg te betalen.  
 3. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de schriftelijke of
  digitaal huurovereenkomst door de wederpartij of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan
  een huurovereenkomst tussen partijen.
 4. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het goed dat in de huurovereenkomst is vermeld
  en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.
 5. De huur gaat in op de dag dat het goed het magazijn of het depot van dartbaan-huren verlaat en is
  verschuldigd tot en met de dag waarop het goed aldaar weer wordt ontvangen. De verhuur dag is
  maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.
 6. Indien de wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de
  wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging dartbaan-huren in te dienen. Dartbaan-huren kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren.

Artikel 5 Verstrekken van het goed

 1. Indien de wederpartij het goed zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag en op de
  overeengekomen tijd bij het overeengekomen filiaal van dartbaan-huren. 
 2. Indien dartbaan-huren het goed levert, wordt deze op de door wederpartij opgegeven plaats van
  bestemming naast de auto gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats
  waar de goederen ter beschikking worden gesteld. Deze plaats moet óf direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens, bussen van dartbaan-huren, óf het laad- of los punt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht. Deze zou dan naderhand worden gefactureerd. 
 3. De termijn waarin het goed door dartbaan-huren aan de wederpartij moet worden afgeleverd, kan niet beschouwd worden als (juridisch) fatale termijnen. Bij niet tijdige levering van het goed dient de wederpartij dartbaan-huren schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. Bij uitvoering van de overeenkomst dartbaan-huren gerechtigd tot terbeschikkingstelling van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert. 
 5. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid (waaronder het
  beschikbaar hebben van een BHV-hulpverlener) tijdens de levering, bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen.

Artikel 6 Teruggave van het goed 

 1. De wederpartij dient het goed (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in goede (gebruik) staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van dartbaan-huren.
 2. Teruggave van het goed kan uitsluitend bij het filiaal waar het goed in ontvangst is genomen.
 3. Nadat het goed door dartbaan-huren in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze
  gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
 4. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de dartbaan-huren op dartbaan-huren 085 047 1533 info@dartbaanhuren.nl paraaf huurder
  schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de borg ex. art. 4.2.

Artikel 7 Gebruik van het goed

 1. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het goed erkent de
  wederpartij dat het goed in goede (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.
 2. Door ondertekening van de overeenkomst komt de wederpartij met dartbaan-huren overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van de wederpartij en/of van derden, het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door dartbaan-huren of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het goed voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 8 Schade aan het goed 

 1. Beschadiging van het goed dient na ontdekking onverwijld aan de dartbaan-huren schriftelijk te
  worden medegedeeld.
 2. Iedere schade aan het goed tijdens het transport naar en gebruik door wederpartij komt voor
  rekening van de wederpartij. Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het goed
  weer feitelijk door dartbaan-huren in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het
  goed.
 3. Indien het goed in beschadigde staat wordt terugontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het goed niet voor wederverhuur beschikbaar is.
 4. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door dartbaan-huren gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan dartbaan-huren wordt teruggegeven, onverminderd het recht van dartbaan-huren tot schadevergoeding.
 5. De door dartbaan-huren gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het goed
  alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de wederpartij. 
 6. Indien de schade vermeerderd met de reparatie- en/of reinigingskosten niet meer bedragen dan €
  4800,- geschiedt expertise door dartbaan-huren.
 7. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten meer bedragen dan € 4800,-, zal de expertise op
  kosten van de wederpartij worden uitgevoerd door een door de dartbaan-huren aan te wijzen
  schade-expertisebureau.
 8. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden
  komen geheel voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 9 Reparatie van het goed

 1. Reparaties aan het goed mogen alleen door dartbaan-huren of de door haar schriftelijk
  aangewezen derden geschieden.
 2. Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht naar het depot van afgifte en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een
  vervangingsexemplaar. 
 3. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs. 
 4. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door dartbaan-huren (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar. 

Artikel 10 Verdwijnen of bezwaren van het verhuurde goed

 1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan de dartbaan-huren te worden medegedeeld.
 2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan dartbaan-huren te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van dartbaan-huren tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. 
 3. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het goed is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door dartbaan-huren een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.
 4. Bij diefstal is het Eigen Risico 10% met een minimum van 1250 euro alleen van toepassing indien er verzekeringspremie betaald wordt. Indien er geen verzekeringspremies is betaald, bedraagt het Eigen Risico de volledige waarde van het gehuurde. 

 Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient contant of per iDEAL te geschieden bij het ter beschikking stellen van het goed.
 2. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te laat afleveren van het goed dient eveneens contant te geschieden bij het retourneren van het goed.
 3. Voor zover in afwijking van art. 3.1 tussen partijen is overeengekomen per factuur te betalen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek geschieden. 
 4. dartbaan-huren is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen.
 5. Indien de wederpartij niet direct contant betaalt of conform art. 3.2 niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in en is de wederpartij aan dartbaan-huren vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 6. Indien art. 3.5 in vervulling treedt, heeft dartbaan-huren het recht de uitvoering van
  overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de wederpartij integraal aan haar verplichtingen heeft gedaan.
 7. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van
  (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom die dartbaan-huren 085-047 1533 info@dartbaanhuren.nl het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen treffen geen doel.
 8. Onder de in art. 3.7 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de volledige incasso-, bureau-, administratie- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts. 

Artikel 12 Annulering

 1. De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan dartbaan-huren doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan dartbaan-huren een bedrag betaalt van:
 2. a) 25% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;
 3. b) 40% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum. 
 4. c) 60% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag
  voor opleveringsdatum. 
 5. d) 70% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.
 6. e) 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Dartbaan-huren

 1. Dartbaan-huren aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van dartbaan-huren in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van dartbaan-huren wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.

      2.Indien de verzekeraar van dartbaan-huren ter zake van de voor aanvaarding vatbare
        schadegevallen (zie art. 11.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van €            9.500,- en een minimum van € 150,-.

 1. Dartbaan-huren aanvaardt in afwijking van art. 11.1 en 11.2 geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed tijdens de (verlengde) huurperiode doch vóór teruggave van het goed aan Dartbaan-huren gedaan door de wederpartij, diens ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van (levering)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, een van diens ondergeschikten of een andere betrokken derde. 
 2. Dartbaan-huren is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dartbaan-huren en haar ondergeschikten.
 3. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke
  verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Dartbaan-huren jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de wederpartij hierbij Dartbaan-huren voor alle gevolgen van deze
  aansprakelijkheidstelling. 
 4. Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en – kosten, die Dartbaan-huren, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Dartbaan-huren en derden ten gevolge van de wanprestatie van wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door wederpartij mochten lijden. 
 5. Een gelijke aansprakelijkheid van wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht door zaken die wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
 6. De wederpartij moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Eenzelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade ten gevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed binnen de vermelde huurperiode.

Artikel 14 Verzekeringen  

 1. Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van onze
  materieelverzekering mits dit van belang is.

Artikel 15 Reclames

 1. Het door Dartbaan-huren ter beschikking gestelde goed wordt geacht aan de overeenkomst te
  beantwoorden. De wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan Dartbaan-huren te melden.
 2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het goed vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
 3. De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele
  verplichtingen van de Dartbaan-huren worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door de wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Dartbaan-huren worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.

Artikel 16 Ontbinding

 1. Indien de wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het vermogen Dartbaan-huren 085-047 1533 info@dartbaanhuren.nl van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Dartbaan-huren de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Dartbaan-huren en de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
  overeenkomst.
 4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is dartbaan-huren te allen tijde, zonder enige
  ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan dartbaan-huren de in dat verband door dartbaan-huren gewenste medewerking te verlenen. Voorts is dartbaan-huren in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de wederpartij hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die door dartbaan-huren bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan dartbaan-huren verschuldigd alle kosten welke Dartbaan-huren maakt tot inning van de aan dartbaan-huren verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Dartbaan-huren om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor dartbaan-huren voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.  
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.

Artikel 17 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door Dartbaan-huren als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 8 en hoger of windstoten vanaf 50 km/uur), (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Dartbaan-huren niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Dartbaan-huren van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van ‘s lands grenzen.
 2. In het geval van een overmacht situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Dartbaan-huren opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dartbaan-huren niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen Dartbaan-huren 085-047 1533 info@dartbaanhuren.nl bevoegd de overeenkomst zondergerechtelijk e tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Dartbaan-huren bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Dartbaan-huren gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 18 Algemene voorwaarden

 1. Bij de verhuur van specifieke goederen verstrekt dartbaan-huren op aanvraag de Algemene voorwaarden Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het
  Nederlands recht van toepassing.

     3.Alle geschillen tussen Dartbaan-huren en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter

Artikel 19 wijzigingsclausule 

     1.Verhuurder behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van verhuurder te wijzigen.

 1. Wijzigen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal prevaleren.  

Artikel 20 Bijzondere bepalingen.

1.Het is de huurder nimmer toegestaan de door hem gehuurde banen te verhuren aan derden of ter beschikking te stellen aan derden.

 1. Het is niet toegestaan reclame-uitingen en/of andere mededelingen aan te brengen op de banen zonder voorafgaande toestemming van dartbaan huren. Mocht er zonder toestemming toch reclame worden aangebracht mag dartbaanhuren hiervoor kosten berekenen (deze zullen worden bepaald door dartbaanhuren naderhand van de gehuurde banen) minimale kosten hiervan is 125 euro ex btw)
 2. Dartbaan Huren behoudt het recht om reclame-uitingen op de dartbaan aan te brengen.
  Het is niet toegestaan om de banen te verplaatsen en/of in de openlucht te gebruiken. 
 3. Door het huren van de dartbanen van dartbaan huren gaat de huurder akkoord met deze voorwaarden.
 1. Elke baan is voorzien van een wedstrijdbord, schrijfbord, bordwisser, verlichting en oche. De zaalhoogte moet minimaal 2,5 meter zijn. De speelvloer moet vlak zijn, omdat de banen aan elkaar geschakeld worden. Een enkele dartbaan neemt 3,5 meter in beslag. De baanbreedte is 1,22meter. Rondom dient er voldoende ruimte te zijn voor spelers en toeschouwers. Dartbaan huren moet voldoende tijd krijgen om de banen op te zetten en af te breken. Dit gebeurt in overleg met de huurder.